Vankimessut 2021 l Vankilasta vapauteen - Koulutuspolkuja ja työllisyysnäkymiä

06.07.2021
Kuva: Pixabay
Kuva: Pixabay

Saimme tarkasteltavaksi teemaksemme vankimessuille työllisyyden ja opiskelun. Meitä kiinnosti se, että millaisia mahdollisuuksia rikosseuraamusasiakkailla on työllisyyteen ja opiskeluun liittyen niin vankeusaikana, kuin vankilasta vapautumisen jälkeenkin. Paneuduimme aiheeseen erityisesti ehdotonta vankeusrangaistusta suorittavien henkilöiden näkökulmasta eli vankilassa tuomiotaan suorittavien vankien näkökulmasta. Halusimme tietää, millaisia polkuvaihtoehtoja heillä on siirtyessään vankilasta vapauteen. Vanki vapautumassa vankilasta ilman minkäänlaisia tulevaisuuden suunnitelmia on vangin yhteiskuntaan sijoittumisen kannalta huonoin vaihtoehto.

Tutustuimme mahdollisuuksiin niin eri ammattilaisten näkökulmasta, kuin kokemusosaajien kertomuksien kautta. Tämän lisäksi haimme verkosta tietoa eri mahdollisuuksista. Kokemusasiantuntijat ovat henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta käsiteltävästä aiheesta. Heidän kokemuksiensa kautta käsityksemme yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista laajenivat.

Rikosseuraamusasiakkaille on tarjolla palveluita todella monipuolisesti työllistymiseen ja opiskeluihin liittyen. Mahdollisuudet toki riippuvat paljon asuinpaikkakunnasta, missä vankilassa tuomiota suoritetaan ja ympärillä vaikuttavista organisaatioista. Tämän hetken tärkein tehtävä onkin saada rikosseuraamusasiakkaat tietoisiksi tarjolla olevista palveluista sekä mahdollisuuksista. Näkemyksemme mukaan tehostetun neuvonnan, palveluohjauksen ja verkostoyhteistyön avulla rikosseuraamusasiakkaiden ohjautuminen palveluiden piiriin parantuu koko ajan yhä enemmän ja enemmän.

Vankiloissa vangeille on tarjolla työtoimintaa, jonka tavoitteena on vastata mahdollisimman hyvin yhteiskunnassa tehtävää työtä. Toiminnasta pyritään tekemään mahdollisimman mielekästä. Työn tekemiseen on tarjolla tarvittavaa tukea sekä apua. Työtoiminnan tavoitteena on ylläpitää työtaitoja, normalisoida vankioloja ja edistää vankien työllistymisedellytyksiä vapautumisen jälkeen sekä samalla turvata vapautumisen jälkeistä toimeentuloa. Vankiloissa tarjotaan myös erilaisia mahdollisuuksia ammatillisten opintojen suorittamiseen työn ohessa yhteistyössä oppilaitosten kanssa. (Rikosseuraamuslaitos 2019.)

Mielestämme vankiloissa toteutettava työtoiminta on erittäin tärkeätä vankien kuntoutumisen sekä yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta. Avovankilassa vangit voivat työskennellä vankilan ulkopuolella siviilityöluvalla, jonka edellytyksenä on lupaehtojen noudattaminen esimerkiksi päihteettömyys. Parhaimmassa tapauksessa he voivat työskennellä jopa omissa siviilitöissään (Rikosseuraamuslaitos 2019). Uskomme omien töiden tekemisen ja työpaikan säilymisen vankeusaikana edesauttavan vangin tulevaisuutta, helpottavan vankeusajasta selviytymistä sekä tuovan positiivisia vaikutuksia vapautumisen jälkeiseen elämään.

On oleellista, että vankityön tarjonta olisi mahdollisimman kattava ja jokainen vanki pääsisi työskentelemään itselleen sopivalla alalla. Kun työnteko on mielekästä, voidaan päästä myös vankityölle asetettuihin tavoitteisiin. Mielestämme vankiloiden tulisi yhä enemmän tehdä yhteistyötä myös eri oppilaitosten kanssa ja näin mahdollistaa vielä monipuolisemmin erilaisten alojen opiskelu työn ohessa. Nykypäivänä esimerkiksi tietotekniikkaan liittyvät koulutukset ja työpaikat ovat lisääntyneet hurjasti yhteiskunnassa. Uskomme, että myös vangeissa on paljon IT-alasta kiinnostuneita sekä alasta vapautumisen jälkeen hyötyviä. Kaikille, kun perinteinen raksamiehenduuni tai lounaskokin ammatti eivät sovi. Miksei myös kauneudenhoitoalaan liittyviä tehtäviä voisi lisätä vankiloiden työtoimintaan.

Myös opiskelu on mahdollistettu vangeille. Onkin todettu, että vangeilla tulee olla samat koulutusmahdollisuudet, kuin muilla kansalaisilla. Ammatillisen koulutuksen lisäksi vankiloissa on mahdollista opiskella yleissivistävää koulutusta. (Rikosseuraamuslaitos 2020.) Vankeusaikana saaduista opintotodistuksista ei ilmene, että opinnot on suoritettu vankilassa, jonka avulla ehkäistään vankien leimaamista ja heihin kohdistuneita ennakkoluuloja. Opintotodistuksissa näkyy vain vankilan kanssa yhteistyössä koulutuksia järjestävän oppilaitoksen tiedot. Ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen lisäksi vankilassa tarjotaan VALMA-koulutusta, jonka tarkoitus on valmistaa ammatilliseen koulutukseen sekä peruskouluopintoja ja mahdollisesti myös korkeakouluopintoja. (Rikosseuraamuslaitos 2020.)

Rikosseuraamuslaitos on myös osallisena Transit -Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään -hankkeessa, "jonka tavoitteena on sujuvoittaa rikosseuraamusasiakkaiden koulutussiirtymiä ja työllistymistä sekä edistää heidän integroitumistaan yhteiskuntaan ja rikoksettomaan elämään". Hankkeessa toimitaan yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa. Tarkoituksena on luoda toimintamalli, jonka avulla vangin koulutus- ja työllisyysjatkumot siirtyvät sujuvasti siviiliin. Hankkeessa panostetaan erityisesti ammattilaisten opastukseen ja valmentamiseen teemaan liittyen. (Transit -Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään -hanke 2021.) Hankkeen nettisivuilta löytyy kattavasti tietoa opiskelusta ja työllistymisestä niin rikosseuraamusasiakkaille, kuin ammattilaisillekin. Mielestämme sivusto helpottaa todella paljon kouluttautumiseen ja työllistymiseen liittyvän kokonaisuuden ja erilaisten vaihtoehtojen hahmottamista.

Vankilan ulkopuolella työllistymisestä ja opiskeluista vastaa yksityiset, kunnat ja valtio, mutta erityisen suuressa roolissa ovat myös kolmannen sektorin organisaatiot eli niin kutsuttu järjestökenttä, jotka tekevät todella tärkeätä työtä vankien ja vapautuvien vankien puolesta. Perinteisen TE-toimiston tarjoaman avun lisäksi kolmannen sektorin organisaatioilla on laaja joukko erilaisia projekteja, hankkeita ja palveluita työtoimintaan liittyen. Uskomme, että monella vangilla voi olla suurempi kynnys motivoitua TE-toimistojen, kuin kolmannen sektorin tarjoamiin työtoimintoihin. Ikävää kyllä, TE-toimiston palveluiden kerrotaan usein olevan hyvin hankalasti tavoitettavissa. Toivomme kuitenkin, että palveluohjauksen ja verkostoyhteistyön lisääntyminen edesauttavat sekä helpottavat myös TE-toimistojen palveluihin hakeutumista.

Ihmisillä on edelleen hyvin negatiivinen käsitys vankien ja vapautuvien vankien työllisyys- ja opiskelumahdollisuuksista, mutta mielestämme tilanne on kuitenkin erittäin hyvä. Usein lähtökohtaisena ongelmana on ennemminkin erilaiset erityisen tuen tarpeet oppimiseen liittyen ja siitä johtuva motivaation puuttuminen, joka hankaloittaa huomattavasti työntekoa ja siihen sitoutumista. Ajatuksemme on, että ensin tulisi tunnistaa työntekoa ja opiskelua estävät sekä hankaloittavat tekijät, jonka jälkeen voidaan järjestää tarvittavaa tukea näiden esteiden poistamiseen. Näkemyksemme mukaan on kuitenkin tärkeintä, että vapatuvan vangin hyvinvointi ja muut olosuhteet ovat kokonaisvaltaisesti kunnossa, jotta työnteko ja opiskeluun sitoutuminen olisivat mahdollisia.

Kirjoittajat ovat Laurea-ammattikorkeakoulun rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijoita

Rikosseuraamuslaitos. 2019. Työ. Viitattu 20.5.2021. https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/taytantoonpano/toiminnot/tyo.html

Rikosseuraamuslaitos. 2020. Opiskelu. Viitattu 20.5.2021. https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/taytantoonpano/toiminnot/opiskelu.html

Transit -Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään -hanke. 2021. Hankeen tiedot. Viitattu 25.5.2021. https://sites.google.com/inlive.fi/transit-osaamo/hanke?authuser=0